Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΝΥΜΦΗ ΧΡΙΣΤΟΥ -ΚΩΣΤΑ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ

Βιβλική μελέτη περί Εκκλησίας. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. 
191 σελ. 8,00 /6,00 € (25%)Απόσπασμα από το βιβλίο:
ΝΟΜΟΣ ζωής της επιμέρους εκκλησίας Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: 
Ολόκληρη η Εκκλησία αφού αναγνωρίζει ως κεφαλή
της τον ΧΡΙΣΤΟ, πρέπει και να αναγνωρίζει ως νομοθέτη
της τον ΙΔΙΟ.
Ατυχώς, και στο σημείο αυτό, υπάρχουν παρανοήσεις.
Έτσι, συμβαίνει απλά μέλη του σώματος (της εκκλησίας)
να κάνουν δικά τους καταστατικά και θεσπίζουν αρχές, ενώ
μόνο ο Χριστός μπορεί μέσα στην εκκλησία να θεσπίζει
νόμους.
Ο Λόγος του Θεού, αυτός μόνος αποτελεί το Νόμο του
Θεού για την Εκκλησία.
Σε καμιά περίπτωση δεν θα ήταν Βιβλικό να κάνουμε
λόγο για «Κοινωνία Εκκλησιών» σαν για μια επιτροπή ή
οργάνωση εκκλησιαστική, που κανονίζει με διατάξεις ή κα-
νονισμούς τη λειτουργία των Εκκλησιών.
Αυτή, το ξέρομε (ή θα έπρεπε να το ξέρουμε καλά)
την ρυθμίζει μόνο η Κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός, μέσα
στην Κ. Διαθήκη. Και, μάλιστα, πολύ ξεκάθαρα.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Αν θέλουμε να λειτουργούν
καλά οι εκκλησίες, ας προσέχουμε τους εαυτούς μας καθώς
και την ποιότητα των χριστιανών που δεχόμαστε ως μέλη
τους.
Ματθαίος 24: 45—51 : «Τίς λοιπόν είναι ο πιστός και
φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί
των υπηρετών αυτού, διά να δίδη εις αυτούς την τροφήν εν
καιρώ ; (....) μακάριος ο δούλος εκείνος, Εάν δε είπη
ο κακός εκείνος δούλος εν τη καρδία αυτού, βραδύνει να
έλθη ο κύριός μου, και αρχίσει να δέρη τους συνδούλους,
να τρώγη δε και να πίνη μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί
ο κύριος του δούλου εκείνου καθ’ ην ημέραν δεν προσμένει
και καθ’ ην ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρίσει αυτόν
και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών...»
.... Λένε πολλοί- αυτά είναι δογματικά θέματα, δεν είναι
αμαρτία, γι αυτό βλέπουμε γύρω μας εκκλησίες χωρισμένες
από έλλειψη αγάπης, από φανατισμό και πολλά άλλα αίτια.
Όμως ο Κύριος λέγει καθαρά την ποινή για όλους τους
κακούς εργάτες που χωρίζουν τις εκκλησίες και δεν φείδον-
ται του ποιμνίου :

Το μέρος αυτών θα είναι με τους υποκριτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου